Legislație

Descriere

Cartografierea acustică strategică este o obligaţie rezultată pentru Municipiul Bucureşti din H.G. nr. 321/2005(cu modificările şi adăugările ulterioare şi respectiv H.G. nr. 1260/2012(M.O. nr.15/19.01.2013) care transpune în legislaţia romană Directiva C.E. a Uniunii Europene nr. 49 din 2002 privind evaluarea şi managementul zgomotului ambiental.

Elaborarea hărţilor acustice şi respectiv evaluarea poluării acustice serveşte între altele şi informării publice.

Detalii

Elaborarea hărţilor acustice şi respectiv evaluarea poluării acustice serveşte între altele şi informării publice.
Cadrul legislativ român de care trebuie să se ţină cont la realizarea hărţilor acustice strategice (HAS) este prezentat în tabelul de mai jos:


Tabelul 1.1 Transpunerea Directivei 2002/49/CE în legislaţia română

H.G. nr. 321/2005(M.O. nr. 19/10.01.2008) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental (republicat) şi H.G. nr. 1260 (M.O. nr 15/ 19.01.2013)

T

O.M. M.M.G.A./M.T.C.T./M.S./M.A.I. nr. 678/1344/915/1397/2006 (M.O. nr. 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor

I

O.M. M.T. nr. 720/2007 (M.O. nr. 583/24.08.2007) privind modificarea O.M. M.T.C.T. nr. 1258/2005 (M.O. nr. 766/23.08.2005) pentru stabilirea unităților responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot şi a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competență ale acestora

I

O.M. nr. 1830/2007(M.O. nr. 864/18.12.2007) pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot

I

O.M. M.M.D.D./M.T./M.S.P./M.I.R.A. nr. 152/558/1119/532/2008(M.O. nr. 531/15.07.2008) pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte , în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări ulterioare

I

T = transpunere; I = implementare ; T,I se refera la Directiva C.E. a Uniunii Europene nr. 49 din 2002

În cadrul proiectului a fost realizată cartografierea acustică după care este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu ajutorul cărora sa se rezolve problemele şi efectele negative generate de poluarea sonoră şi dacă este cazul, să se reducă nivelul de zgomot ambiental.
H.G. nr. 321/2005 conţine şi un calendar al implementării Directivei C.E. a Uniunii Europene nr. 49 din 2002 privind evaluarea şi managementul zgomotului ambiental (DZA). Municipiul Bucureşti având o populaţie de peste 250.000 trebuie să refacă hărţi acustice strategice în etapa a doua de implementare adică începând cu anul 2011.
Cartografierea acustică strategică este realizată pe baza datelor din măsurări proprii şi cele puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Bucureşti. Lucrările de cartografiere strategică şi raportul sunt menite să sprijine beneficiarul în îndeplinirea obligaţiilor care-i revin în baza legislaţiei naţionale (H.G. nr. 321/2005), cerinţelor Comisiei Europene şi informării publicului.
Au fost elaborate hărţi acustice strategice globale şi individuale pentru următoarele surse de zgomot :

  • Trafic rutier: străzi principale şi alte străzi care provoacă o poluare acustică notabilă.
  • Trafic feroviar - Tip tramvai
  • Activităţi industriale (IPPC). Mai multe informaţii despre IPPC puteţi consulta site-ul Ministerului Mediului www.mmediu.ro